• 24/7/2019
  • Admin
  • Mục: Hệ thống ISO/IEC 17025

Hệ thống quản lý chất lượng phòng đo lường ISO/IEC 17025:2017

VCAL áp dụng HTQLCL ISO 17025:2017 nhằm giúp duy trì độ chính xác và tin cậy của các phép hiệu chuẩn.

VCAL áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025 ngay từ những ngày đầu thành lập nhằm duy trì chất lượng và sự tin cậy của dịch vụ hiệu chuẩn do mình cung cấp. Khách hàng quan tâm có thể liên lạc với VCAL để biết thêm chi tiết.

Nội dung cùng chủ đề