• 8/8/2019
  • Admin
  • Mục: Hệ thống ISO/IEC 17025

Đánh giá giám sát thường niên hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025, đánh giá giám sát

Ngày 7/8/2019, VCAL đã tiếp đoàn đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025. Đây là hoạt động đánh giá thường niên của bên thứ 3 lên hệ thống quản lý chất lượng của VCAL. 

Nội dung cùng chủ đề